I Міжнародна наукова конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація»

 

Останній термін подання статей для участі у I Міжнародній науковій конференції «Людина. Комп’ютер. Комунікація» продовжено до 18 березня 2013 року.

 

28–30 травня 2013 року кафедра прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» проводить I Міжнародну наукову конференцію «Людина. Комп’ютер. Комунікація».

Напрямки роботи

 • структурна, прикладна і математична лінгвістика та суміжні науки: філософія, семіотика, інформатика, логіка, кібернетика, ергономіка, акустика, психологія, нейронаука, педагогіка;
 • обчислювальна, статистична та квантитативна лінгвістика;
 • застосування математичних методів у моделюванні лінгвальних явищ і новітніх інформаційних технологій;
 • віртуальні системи професійної взаємодії в лінгвістиці;
 • лінгвістичні проблеми мережевих комунікацій та лінгвістична інтернетика;
 • теорія та системи аналізу / синтезу мовленнєвої інформації (автоматичні та автоматизовані системи розпізнавання та синтезу фонетичного мовлення);
 • теорія, практика та системи перекладу з однієї мови на іншу. Машинний (автоматизований, автоматичний) переклад;
 • корпусна лінгвістика;
 • класична і комп’ютерна лексикографія;
 • когнітивна лінгвістика;
 • лінгвокультурологія;
 • комунікативна лінгвістика;
 • дискурсологія;
 • лінгвістична експертиза та юридична лінгвістика.

Розклад

28.05.2013 – заїзд учасників, реєстрація, пленарне засідання;
29.05.2013 – робота секцій;
30.05.2013 – робота секцій, завершальне пленарне засідання.

Публікація

Матеріали конференції будуть опубліковані до її початку у збірнику наукових праць «Людина. Комп’ютер. Комунікація». Передбачено друк статей у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі», який внесено до реферування в міжнародній наукометричній базі даних INSPEC (тільки для авторів публікацій із технічних наук). Просимо вказувати збірник, у якому Ви хотіли би опублікувати статті, в анкеті-заявці. Надсилання збірників поштою не передбачено.

Крайній термін надсилання матеріалів

Матеріали надсилати до 1 березня 2013 року

Вимоги до оформлення

Матеріали надсилати в електронному вигляді в редакторі MS Word 97–2003 для Windows 98–2000, XP, збереженому у двох форматах *.doc і *.rtf. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора і слів «ready_paper», між ними — «_» (Shift+мінус), напр.: petrenko_ready_paper.doc і petrenko_ready_paper.rtf. Електронний варіант просимо надсилати на адресу: apling.conference@gmail.com (тема: Людина. Комп’ютер. Комунікація). А також необхідно надіслати 2 роздруковані примірники статті (один з них підписаний усіма авторами).

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не прийматимуть.

для публікації у збірнику наукових праць «Людина. Комп’ютер. Комунікація»

Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми; короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання обраної проблеми й на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.

Мова статті – будь-яка слов’янська або англійська.

Посилання в тексті публікації належить оформити за допомогою квадратних дужок [] із вказівкою номера джерела за списком літератури (за потреби – сторінки), наприклад [2: 5].

У тексті треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі й наявності пробілів до і після тире.

Скорочення типу т. т. ін., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., О. П. Левченко), назви населених пунктів типу м. Львів, с. Іванівка друкувати з використанням нерозривного пробілу (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90‑ті, 1‑го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+мінус). Просимо не використовувати переноси слів.

Список літератури подавати в алфавітному порядку, нумеруючи, із дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Для набору тексту статті необхідно використовувати стилевий файл (шаблон) HCC'2013_ready_paper_Uk.doc із заданими параметрами документу. Шаблон знаходиться в розділі матеріали для завантаження.

Обсяг статті – до 10 сторінок. Вартість друку однієї сторінки – 30 грн.

Одноосібні матеріали докторів наук у збірнику наукових праць «Людина. Комп’ютер. Комунікація» будуть опубліковані безкоштовно.

публікації у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»

(тільки технічні науки)

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК і складатися з таких частин:

1. Постановка проблеми.

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.

3. Формулювання мети статті.

4. Виклад основного матеріалу.

5. Висновки.

6. Список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) друкують окремим рядком у верхньому правому кутку.

Анотацію українською та англійською мовами подають перед текстом статті.

Після анотацій ОБОВ’ЯЗКОВО вказують ключові слова кожною мовою

Обсяг статті – не менше 10 машинописних сторінок.

Вартість друку однієї сторінки – 30 грн.

Також належить подати такі матеріали:

1) два примірники рукопису статті (один – підписаний усіма авторами);

2) електронний варіант статті (в MS Word 200x, XP);

3) інформацію про автора (прізвище, посада, вчене звання, домашня адреса, телефон, обов’язково адресу контактної електронної пошти);

4) акт експертизи, який необхідно подати до редколегії;

5) рецензія внутрішня;

6) рецензія зовнішня (завірена, з гербовою печаткою);

7) прохання про дозвіл на опублікування на ім’я проректора з наукової роботи чи відповідального редактора (для авторів зі сторонніх організацій) – 2 екземпляри.

 Для спрощення підготовки електронних версій статей фахових видань рекомендуємо використовувати стилевий файл (шаблон) Scientific Paper із заданими стилями та параметрами документу. Стилевий файл розроблено на основі шаблону Scientific Paper, автором якого є проф., д. т. н. Жежнич П. І. (http://pzhe.net). Адаптовану версію шаблону розміщено на на Web-сторінці Видавництва ЛП http://vlp.com.ua/files/Scientific Paper.dot).

Електронна й паперова версії мають бути ідентичними.

Матеріали подають до публікації в повному обсязі та відповідно до цих вимог:

Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97, Word XP, Word 2003, відповідно до таких вимог:

1. Формат видання А4 (210x297 мм).

• відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см.

• колонцифра нижня, по центру сторінки.

2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.

3. Рубрикація.

У першому рядку праворуч вказують УДК(п/ж); у кожному наступному рядку:

– ініціали і прізвище автора і співавторів (п/ж), виключка – вправо;

– назва та адреса організації, в якій працює автор, виключка – вправо;

– назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;

– знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), виключка – вліво;

– анотації українською та англійською мовами (не більше ніж 60 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

– ключові слова (не більше ніж 8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);

– підзаголовки у статтях – Times New Roman, 11, малими літерами, п/ж, п/ц.

4. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, накреслення світле, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).

Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менша за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Рисунок. Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Окремо подаються файли рисунків. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Об’єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться у формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color) (файли додаються окремо).

Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.

Можливість друку кольорових ілюстрацій необхідно узгодити з редакційною колегією Вісника.

5. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) – 11 кеглем, по правому краю таблиці, накреслення світле, курсивом Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, накреслення п/ж, пряме.

6. Формули подають у форматі Equation 3–5, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.

Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами.

Індекси в цих величинах треба записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом. Позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею,або жирною буквою не курсивом, наприклад w.

7. Література: гарнітура Times New Roman, кегль 11, курсив.

8. Нумерацію сторінок ставлять внизу сторінки по центру.

Також з вимогами можна ознайомитися на сайті Видавництва «Львівської політехніки» (http://vlp.com.ua/periodicals/requirements).

Анкета-заявка

В окремому файлі у форматі *.doc просимо вказати відомості про автора (-ів) за шаблоном який знайдете в файлі HCC'2013_application_form_Uk.doc, який знаходиться в розділі матеріали для завантаження.

 

Назва файлу має складатися з прізвища автора (латиницею) і слів “application_form”, між ними — «_» (Shift+мінус), напр.: petrenko_application_form.doc

Оргвнесок

Учасники сплачують оргвнесок у розмірі 150 гривень (перерви на кави, дружня вечеря, екскурсія Львовом).

Кошти для оплати публікації та оргвнесок просимо переказувати до 1 березня 2013 року на один із банківських рахунків, вказаних нижче.

Реквізити для здійснення розрахунків у євро:

Національний університет «Львівська політехніка»

Код ЄДРПОУ 02071010

Поточний мультивалютний рахунок № 26005300001584

в АТ «Златобанк», МФО 380612

Intermediary institution: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, DE

Swift: DEUTDEFF

Beneficiary Bank: JSC Zlatobank, B. Khmelnitskogo, 17/52, Kyiv, 01030, Ukraine

Swift: ZLTTUAUK

acc. 100 9478033 0000

Beneficiary: Lviv Polytechnic National University, department of applied linguistics, acc. 26005300001584

 

Реквізити для здійснення розрахунків у доларах США:

Національний університет «Львівська політехніка»

Код ЄДРПОУ 02071010

Поточний мультивалютний рахунок № 26005300001584

в АТ «Златобанк», МФО 380612

Intermediary institution: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, NY US

Swift: BKTRUS33

Beneficiary Bank: JSC Zlatobank, B. Khmelnitskogo, 17/52, Kyiv, 01030, Ukraine

Swift: ZLTTUAUK

acc. 04-441-305

Beneficiary: Lviv Polytechnic National University, department of applied linguistics, acc. 26005300001584

 

Реквізити для здійснення розрахунків у гривнях:

Одержувач: НУ «Львівська політехніка», кафедра прикладної лінгвістики

ЄДРПОУ: 02071010

Р/рахунок: 31254272211046

Банк: ГУ ДКС України у Львівській області

МФО: 825014

Призначення платежу: конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація», П. І. П. учасника

 

Матеріали для друку та копію квитанції про оплату просимо надсилати до 1 березня 2013 року на адресу: Шийці Юлії Іванівні, кафедра прикладної лінгвістики, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників.

Про необхідність забезпечення гуртожитком / готелем просимо повідомити не пізніше 15 березня 2013 року.

Адреса: кафедра прикладної лінгвістики (корпус № 4, к. 131), Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013.

Тел. для довідок: +38 (032) 258-23-28; +38 (032) 258-21-38 – кафедра прикладної лінгвістики.

Відповідальна за поселення — Денисюк Мар’яна Ярославівна: +38 096 476 18 08.

Відповідальна за видання матеріалів конференції — Шийка Юлія Іванівна: +38 097 847 16 77.

Матеріали для завантаження

Інформаційний лист: Українська Русский Polski English

Анкета-заявка:          Українська Русский Polski English

Зразок статті:            Українська Русский Polski English

 

Оргкомітет

П’ятниця 11.01.2013 - 15:33